Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft duidelijk omschreven taken. Tevens hebben we hieronder beschreven wat juist niet tot het takenpakket van de vertrouwenspersoon behoort. De vertrouwenspersoon van Kindernet stelt zich verderop in Kwibuss nader aan je voor.

De vertrouwenspersoon heeft drie duidelijk omschreven taken, te weten:

Eerste taak: 
Opvang en begeleiding van (pedagogisch) medewerkers die last hebben van pesten, seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of agressie.  De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van pesten, (seksuele) intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of agressie en met hem zoeken naar de meest optimale oplossing van de gerezen conflicten. Als het even kan zoekt de vertrouwenspersoon naar een informele oplossing, dat wil zeggen een oplossing die bevredigend is voor klager in die zin dat hij weer 'normaal' zijn werk kan doen, zonder verder te worden lastig gevallen.

De vertrouwenspersoon staat in dat proces naast de klager. Dat wil zeggen dat hij de klager ondersteunt door -samen met de klager- te zoeken naar die informele oplossing. Soms heeft een klager er genoeg aan door de vertrouwenspersoon te worden bevestigd in het feit dat het legitiem is om last te ervaren van bepaalde bejegeningen. Waardoor een klager zelf maatregelen 'durft' nemen. Andere keren zal een vertrouwenspersoon bewerkstelligen dat een leidinggevende intervenieert in een conflict vanwege ongewenste omgangsvormen, of dat de medewerker P&O of iemand vanuit het MT dat doet. Andere keren zal naar een mediator worden verwezen. Het kan echter ook voorkomen dat 'zwaardere' ondersteuning noodzakelijk is, bijvoorbeeld juridisch advies of ondersteuning, of psychotherapeutische hulp. In voorkomende gevallen zal de vertrouwenspersoon naar deze echelons verwijzen. Het kan ook voorkomen dat de vertrouwenspersoon samen met de klager tot de slotsom komt, dat een informeel traject voor het ervaren probleem niet toereikend is. In dat geval zal de vertrouwenspersoon de klager verwijzen naar en ondersteunen bij de gang naar de Landelijke Geschillencommissie en -bij strafbare feiten- voor aangifte bij de politie.

Tweede taak: 
Het voorlichten/informeren van de medewerkers over zijn werkwijze. Een taak van de vertrouwenspersoon die samenhangt met de opvang en begeleiding is het voorlichten/informeren van de medewerkers over zijn werkwijze en hoe de medewerkers hem kunnen benaderen. In het informatiepakket voor nieuwe werknemers stellen zij zich even kort op papier voor en laat zij weten hoe zij te bereiken zijn. De vertrouwenspersoon heeft zo mogelijk ook persoonlijk contact. Tevens presenteert de vertrouwenspersoon zich jaarlijks in de Nieuwsbrief. Want veel medewerkers 'zien' de vertrouwenspersoon pas als zij hem nodig hebben!

Derde taak: 
Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid. De vertrouwenspersoon heeft naast opvang en begeleiding van klagers nog een andere rol: Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over knelpunten in het beleid. De vertrouwenspersoon zal dat ten minste jaarlijks doen op basis van het jaarverslag waarin hij de behandelde zaken analyseert. In voorkomende gevallen zal de vertrouwenspersoon dat eerder te doen. Als de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld duidelijk heeft dat bejegeningproblemen op een bepaalde locatie/groep de kop op blijven steken ligt het niet voor de hand te wachten tot het einde van het jaar alvorens de leidinggevende daarvan (geanonimiseerd) op de hoogte te brengen!  

Wat de taken van de vertrouwenspersoon NIET zijn. 
De vertrouwenspersoon vervangt niet de bedrijfsmaatschappelijk werker/bedrijfsarts. de vertrouwenspersoon is niet de persoon die een beklaagde ondersteunt, is niet de mediator, participeert niet in de Geschillencommissie en is niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van het gehele beleid tegen (seksuele) intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, ongewenste omgangsvormen, pesten en/of agressie. En bij de vertrouwenspersoon horen niet de problemen rond algemene integriteitkwesties thuis, of 'gewone' arbeidsconflicten of reorganisatieproblemen.

NB: 
Daar waar we over de vertrouwenspersoon, gebruiken we de mannelijke vorm. Wij bedoelen dan zowel dames als heren. Andersom spreken we over pedagogisch medewerker, waar we zowel de mannelijke als vrouwelijke collega mee bedoelen.